Strona główna Akcja Katolicka

..............."Wyrażając moje ogromne uznanie dla życia i działania różnych apostolskich stowarzyszeń i organizacji, a szczególnie Akcji Katolickiej - równocześnie pragnę wraz z Ojcami synodalnymi podkreślić istotny wkład, jaki w komunii z innymi środowiskami kościelnymi, a nigdy w izolacji, mogą wnieść nowe ruchy i nowe wspólnoty kościelne. Te ostatnie bowiem pomagają chrześcijanom żyć bardziej radykalnie według Ewangelii; są kolebką różnorodnych powołań i rodzą nowe formy konsekracji; rozwijają przede wszystkim powołanie osób świeckich i pozwalają mu wyrażać w różnych środowiskach życia; sprzyjają świętości ludu; mogą nieść dobrą nowinę i napomnienie tym, którzy w inny sposób nie spotkaliby się z kościołem. Często wspierają wysiłki ekumeniczne i otwierają drogi dialogu międzyreligijnego; stanowią środek zaradczy na rozprzestrzenianie się sekt; są ogromną pomocą w szerzeniu w Kościele ożywienia i radości"

Fragment posynodalnej adhortacji apostolskiej ECCLESIA IN EUROPA Ojca Świętego Jana Pawła IILogo Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka w naszej parafii

...............Niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie, czym jest ta Akcja Katolicka, o której niejednokrotnie wspomina ksiądz proboszcz, ogłaszając jej zebranie. Otóż najkrócej rzecz ujmując, jest to organizacja katolików świeckich pragnących pomagać Kościołowi w jego misji. Tym, co nas odróżnia od innych stowarzyszeń i organizacji religijnych jest obecność tzw. asystenta kościelnego, którym z reguły jest ksiądz proboszcz danej parafii. Jego obecność jest nieodzowna, świadcząc o prawowierności oddziału Akcji Katolickiej.
...............Można powiedzieć, że oficjalna działalność Akcji Katolickiej w naszej parafii rozpoczęła się w dniu 17 września 1998 roku. Tego dnia, w kościele p.w. św. Wojciecha w Krośnie, ks. Józef Niżnik wręczył nam legitymacje członkowskie Akcji Katolickiej.

ks.Julian Bieleń

...............Nasz parafialny oddział Akcji Katolickiej powstał jednak kilka miesięcy wcześniej. Na imienne zaproszenie, wystosowane przez naszego ks. Proboszcza Juliana Bielenia, na pierwsze spotkanie przyszło ponad 20 osób. Z czasem jednak część zrezygnowała. Pozostało 9 osób. Prezesem został wybrany p. Zygmunt Kubit. Pierwszym większym zadaniem, było zorganizowanie w styczniu 1999 roku, w internacie Zespołu Szkół Elektrycznych, spotkania opłatkowego dla parafian. Opłatek był bardzo udany, zgromadził dużą liczbę osób. Akcja Katolicka włączała się też czynnie w organizację festynów parafialnych, z których dochód przeznaczony był na budowę nowej świątyni.

Nowa świątynia

...............Waśnie temat budowy kościoła przewijał się przez nasze comiesięczne spotkania. A właściwie był ich główną treścią; ponieważ problemów związanych z budową było sporo, zebrania trwały nieraz bardzo długo. 17 września 1999 roku odbyły się wybory nowego Prezesa naszego oddziału. W głosowaniu wyłoniono 3 kandydatów. Spośród tych osób ks. Biskup Józef Michalik wybrał nowego Prezesa. Stanowisko to ponownie powierzył p. Zygmuntowi Kubitowi. Dzień 10 grudnia 2000 roku zapisał się szczególnie w historii naszej parafii. Tego dnia ks. Biskup Józef Michalik w towarzystwie ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego dokonał konsekracji naszej nowej, pięknej świątyni i udzielił Sakramentu Bierzmowania. Akcja Katolicka włączyła się oczywiście w godne przeżycie tej uroczystości. Najpierw w prace porządkowe wokół kościoła, potem udział w liturgii i pomoc w organizacji przyjęcia dla licznie przybyłych gości.

Gazetka "Serce"

...............Zebranie 22 marca 2001 roku w całości poświęcone zostało reaktywowaniu gazetki parafialnej "Serce". Po dłuższej dyskusji ustalono, że będzie to tygodnik, w którym będą poruszane przede wszystkim sprawy naszej parafii (intencje mszalne, chrzty, śluby, inne informacje itp.) oraz różne ważne zagadnienia z życia Kościoła. W miarę wolnego miejsca zamieszczać będziemy również artykuły o treści religijnej, obyczajowej itp. Gazetka ukazuje się już trzy lata w nakładzie 500 egzemplarzy.
...............We wrześniu 2002 roku, wspólnie z innymi organizacjami (Domowy Kościół, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Żywy Różaniec), braliśmy udział w organizowaniu uroczystości 20-lecia powstania naszej parafii. 21 października 2002 roku odbyły się w naszym POAK (Parafialny Oddział Akcji Katolickiej) kolejne wybory. Tym razem ks. Biskupowi przedstawiono kandydatury: Józefa Zajączkowskiego, Aliny Brekiesz i Andrzeja Radoniewicza. Zaszczytną funkcję Prezesa ks. Biskup powierzył p. Zajączkowskiemu. Nowy Prezes jest "specjalistą" od pielgrzymek i wycieczek. Pod jego przewodnictwem Akcja zorganizowała wiele udanych wycieczek, m. in. do znanych polskich sanktuariów, kilkudniowy pobyt nad polskim morzem, na Mazurach i Podlasiu oraz liczne jednodniowe pielgrzymki górskie (w Tatry czy Bieszczady). Ale Akcja Katolicka to również formacja duchowa. Spotkania rozpoczynają się i kończą modlitwą. Co jakiś czas organizowane są tzw. Dni Skupienia, rekolekcje, spotkania modlitewne, wspólna Msza św. Chcąc lepiej zaznaczyć swoją obecność w parafii, bierzemy czynny udział w liturgii, adoracjach Najświętszego Sakramentu czy czuwaniach, np. podczas nawiedzenia naszej parafii przez kopię Cudownego Obrazu z Jasnej Góry. Tradycją jest też organizowana przez nas Droga Krzyżowa ulicami Turaszówki. Na ukończeniu są prace przy urządzeniu parafialnej biblioteki. Warto wspomnieć również o zorganizowanej w ubiegłym roku zbiórce żywności i rozprowadzeniu zebranych darów pomiędzy potrzebujących.
............... Do naszego POAK należy obecnie 10 osób. Nie jest to grupa zbyt liczna, ale pocieszające jest to, że ostatnio do naszego Oddziału dołączyły dwie nowe osoby. Już niedługo otrzymają legitymacje. Bardzo gorąco zapraszamy następnych chętnych!Korespondencję prosimy kierować na nasz adres e-mailowy:

serce1@os.pl
Powrót